Lehdistötiedotteet
 Lehdistötiedotteet
 

 
HY: Vakava masennus ja alkoholiriippuvuus on vaikeahoitoinen yhdistelmä

Lähettäjä: 12/15/2008 09:45 AM

Helsingin yliopisto
Viestintä

15.12.2008

Samanaikainen alkoholiriippuvuus ja vakava masennus ovat yleinen ja
vaikeasti hoidettava oireyhtymä

Alkoholiriippuvuuden ja vakavan masennuksen samanaikainen esiintyminen on
vaikeasti hoidettava oireyhtymä. Lääkehoidon valinnassa masennuksen
alkamisiällä samoin kuin humalahakuisen juomisen aloittamisiällä voi olla
merkitystä, osoittaa Helsingin yliopistossa 19.12. tarkastettava
väitöstutkimus. Myös perimällä saattaa olla vaikutusta hoitovasteeseen.

Alkoholiriippuvuuden ja vakavan masennuksen samanaikainen esiintyminen on
yksi yleisimmistä psykiatrisista häiriöistä niin Yhdysvalloissa kuin
Suomessakin, ja tämän oireyhtymän tutkiminen ja hoitaminen on hyvin
haasteellista. Potilaiden ja heidän omaistensa inhimillisen kärsimyksen
lisäksi oireyhtymän hoitokustannukset ovat suuret: niiden arvioidaan
olevan yli 40 prosenttia korkeammat kuin pelkän depression hoidossa.

LL Leea Muhonen etsi väitöstyössään uusia hoitovaihtoehtoja potilaille,
jotka kärsivät samanaikaisesta alkoholiriippuvuudesta ja vakavasta
masennuksesta. Tutkimukseen osallistui 80 potilasta Helsingin kaupungin
kolmelta A-klinikalta. Tutkimuksessa vertailtiin kahden eri tavalla
vaikuttavan lääkkeen essitalopraamin (selektiivinen serotoniinin
takaisinoton estäjä) ja memantiinin (glutamaatin NMDA reseptorin
ei-kilpaileva estäjä) vaikutusta ja tehoa oireyhtymän hoidossa.

Potilaiden oireiden kulkua seurattiin 26 viikkoa depressioon,
ahdistuneisuuteen, kognitioihin, elämänlaatuun ja alkoholin käyttöön
liittyvillä mittareilla. Tämän jälkeen tarkasteltiin hoitovastetta
alkutilanne- ja taustamuuttujien valossa. Pyrkimyksenä oli löytää
ennustekijöitä, joista olisi hyötyä hoitovalintoja tehtäessä.

Molemmat tutkitut lääkkeet vähensivät merkittävästi sekä masennusta että
ahdistuneisuutta, eikä lääkkeiden välillä ollut tässä tilastollisesti
merkitsevää eroa. Myös elämänlaatu parani molemmissa hoitoryhmissä.
Alkoholihäiriöiden tunnistusmittarilla (AUDIT) ja pakkomielteisen ja
pakkotoimintoisen alkoholinkäytön mittarilla (OCDS) arvioituna tulokset
paranivat molemmissa hoitoryhmissä.

Erojakin lääkkeiden välillä kuitenkin löytyi: varhainen ensimmäisen
vakavan masennuksen jakson alkamisikä näytti ennakoivan huonoa vastetta
essitalopraamille, mutta ei memantiinille. Myöhäinen ensimmäisen
masennuksen episodi puolestaan ennakoi hyvää hoitovastetta
essitalopraamille. "Ensimmäisen masennuksen alkamisikä saattaisi olla
käyttökelpoinen ennustekijä, kun tehdään valintaa näiden lääkkeiden
välillä", Muhonen arvioi.

AUDIT-mittarilla mitattuna huonoa hoitovastetta essitalopraamille ennusti
varhaisen ensimmäisen masennusjakson alkamisiän ohella myös varhainen
humalahakuisen juomisen alkamisikä.

Tutkimuksessa havaittiin myös, että HTTLPR-geenin L-alleeli näytti
ennustavan parempaa hoitovastetta essitalopraamille kuin S-alleeli.

LL Leea Muhosen väitöskirja "Treatment of patients comorbid with alcohol
dependence and major depressive disorder with memantine and escitalopram -
outcome and predictors" (Samanaikaisen alkoholiriippuvuuden ja vakavan
masennuksen hoito memantiinilla ja essitalopraamilla - tulos ja
ennustetekijät) tarkastetaan perjantaina 19.12.2008 klo 12 HYKS:n
Psykiatriakeskuksen Christian Sibelius -auditoriossa, Välskärinkatu 12.
Väitöskirja julkaistaan Kansanterveyslaitoksen julkaisusarjassa A 29/2008.
 
Muhonen toimii tutkijana Kansanterveyslaitoksen mielenterveyden ja
alkoholitutkimuksen osastolla riippuvuushäiriöiden ehkäisyn ja hoidon
yksikössä.

Väittelijän yhteystiedot:
Puh. 045 6325 306
Sähköposti: leea.muhonen@hel.fi***********************************
Ystävällisin terveisin

Päivi Lehtinen
Meilahden kampuksen tiedottaja

Puh. (09) 191 25495
GSM 050 406 2043
Email paivi.m.lehtinen@helsinki.fi
www.med.helsinki.fi
www.helsinki.fi/lehdisto