Helsingin yliopistoon valitut selvillä
Created By: "Reijo Hukkanen" <Reijo.Hukkanen@Helsinki.FI> on 08/14/2001 at 04:06 PM
Category:


HELSINGIN YLIOPISTO
Opintoasiainosasto
14.8.2001

LEHDISTÖTIEDOTE


OPPIAINEIDEN SUOSIO VAIHTELEE


Helsingin yliopistoon lähetettiin tänä vuonna 18 500 hakemusta, mikä
tarkoittaa neljän prosentin vähennystä viime vuoteen verrattuna. Eri
oppiaineiden hakijamäärät saattoivat muuttua suurestikin viimevuotisista,
mikä selittyy niin sanotulla heiluriliikkeellä. Opiskelemaan aikovat
ennakoivat edellisvuoden sisäänpääsyprosentin perusteella mahdollisuuden
opiskelupaikan saamiseen. Hakupapereita lähetetään vähemmän siihen
oppiaineeseen, johon aiemmin oli vaikea päästä ja päinvastoin. Tyypillisiä
esimerkkejä tästä ovat hammaslääketiede sekä kulttuurien tutkimuksen aineet.

Tiedekunnista teologinen, lääketieteellinen ja kasvatustieteellinen
tiedekunta houkuttivat hakijoita viime vuotta enemmän. Muissa tiedekunnissa
hakemusten määrä joko pysyi samana tai väheni jonkin verran.

Humanistisessa tiedekunnassa taiteiden tutkimuksen aineet ovat säilyttäneet
suosionsa, taidehistoria ja musiikkitiede jopa lisänneet kiinnostusta viime
vuoteen verrattuna. Hakijamäärä väheni taas eniten vieraiden kielten
aineissa ja käännöstieteissä. Tiukin kamppailu tiedekunnan opiskelupaikoista
käytiin tänä vuonna kulttuuriantropologiassa ja taidehistoriassa.

Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa hyväksyttyjen määrä
suhteessa hakijoihin oli pienin maantieteen ja biologian koulutusohjelmassa:
10 ja 11 prosenttia hakijoista pääsi opiskelemaan. Valtiotieteellisen
tiedekunnan viestinnän aloituspaikka kuuluu edelleen yliopiston vaikeimmin
saavutettaviin, vain 5 prosenttia hakeneista sai opiskelupaikan.

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta on jo muutaman vuoden ajan
pyrkinyt lievittämään tulevaisuudessa uhkaavaa opettajapulaa järjestämällä
omat valintakokeet matematiikan, fysiikan ja kemian aineenopettajiksi
haluaville. Tänä kesänä myös humanistinen tiedekunta aloitti samantyyppisen
valinnan englannin, saksan sekä äidinkielen ja kirjallisuuden
aineenopettajan koulutusohjelmiin.

Syksyllä yliopiston ovet avaa noin 4000 uutta opiskelijaa.

Tämä tiedote ja taulukko yliopistoon hakeneista ja hyväksytyistä on
yliopiston verkkosivuilla osoitteessa http://www.helsinki.fi/ajankohtaista.

Lisätietoja:

- tiedekuntien opintotoimistot, puh. vaihde (09)1911,
- opintojen kehittämisyksikkö: Maikki Naarala, puh. (09) 191 22524,  ja
Minna Frimodig, puh. (09) 191 22537.


--------------------------------------------------------
Tiedottaja Reijo Hukkanen
PL 33 (Yliopistonkatu 4)
00014 Helsingin yliopisto
Puh. (09) 191 22956, 050-566 8052
Reijo.Hukkanen@helsinki.fi
--------------------------------------------------------

...........................