Påminnelse: Kanslers resestöd 2004
Created By: Tiina.Kosunen on 02/23/2004 at 08:49 AM
Category:


HELSINGFORS UNIVERSITET
KANSLERS RESESTÖD


Kanslers resestöd är avsett att ges åt lärare vid Helsingfors universitet
och yngre forskare som bedriver studier här för utlandsresor i
vetenskapligt syfte under år 2004. I första hand beviljas resestöd för
kongressresor eller motsvarande där den sökande har ett föredrag eller en
poster.

Behandlingen av inkomna ansökningar sker i en databas, till vilken sökanden
elektroniskt skall skicka in den ifyllda ansökningsblanketten. Bilagor till
ansökningen behövs inte. Ansökningsblanketten ifylls och skickas på nätet
http://www.helsinki.fi/hallinto/kansleri. För ansökningar om resestöd är
sista inlämningsdag fredagen den 27 februari 2004 kl. 16.15. Besked om
beslutet får sökanden senast i början av april på den e-postadress han eller hon har
uppgett.

Om det inte är möjligt att använda den elektroniska blanketten, kan
ansökningsblanketten i undantagsfall levereras i pappersversion. Begär i så
fall blanketten per telefon av planerare Tiina Kosunen, tel. 191 22208
eller per e-post kanslerinvirasto@helsinki.fi. Blanketten återsänds sedan
till kanslersämbetet, PB 3 (Fabiansg. 33), 00014 Helsingfors universitet,
senast den 27 februari 2004 kl. 16.15.

För närmare information kontakta planerare Tiina Kosunen, tel. 191 22208;
kanslerinvirasto@helsinki.fi...........................